Ασφάλιση Πιστώσεων

Αντικειμενο

Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας έναντι της αφερεγγυότητας των πελατών ή πιστωτών σας. Μία σημαντική επισφάλεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και να απειλήσει τη βιωσιμότητά της.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Η ασφάλιση σας προστατεύει απέναντι σε αφερέγγυους πιστωτές διεθνώς, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει τη δυνατότητα τραπεζικής  χρηματοδότησης σας με καλύτερους όρους.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά προγράμματα συνδράμουν στην επιτυχία της επιχειρηματικής ευημερίας καταλυτικά, αφού εμπλέκονται στην αξιολόγηση και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με την οικονομική αξιοπιστία των συναλλασσόμενών της και την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της.
Η ασφάλιση αυτή προσφέρει τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε η επιχείρηση να αναπτυχθεί ελεύθερα και δυναμικά , ενώ δύναται  να υιοθετήσει πολιτικές επιμήκυνσης διάρκειας της πίστωσης των πελατών της ως μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η Ασφάλιση των Πιστώσεων καλύπτει τους ασφαλισμένους σε δύο βασικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας των αγοραστών τους:

«Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα»

Ο αγοραστής πτωχεύει ή καταφεύγει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του.

«Καθυστερημένη Πληρωμή»

Ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεών του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης ή των τυχόν παρατάσεών της.

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

για να σας ενημερώσουμε για τις δυνατότητες αξιοποίησης των ποιοτικότερων προγραμμάτων της αγοράς.