Ασφάλιση Εγγυητικών Επιστολών

Αντικειμενο

Η Ασφάλιση Εγγυήσεων (Surety bonds) μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών ως εχέγγυο διασφάλισης των συμβατικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, αποτελεί μία σημαντική εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Αυξάνουν την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής σας, χωρίς να σας αναγκάζουν να θέσετε πλαφόν στον τραπεζικό σας δανεισμό ή και να υποθηκεύσετε  πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

Contract Surety Bonds

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε έργα υποδομής και κατασκευαστικά διασφαλίζοντας την εκτέλεσή τους και την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς  υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών.

Commercial Surety Bonds

Διασφαλίζουν τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων και την εκτέλεση των υποχρεώσεων ή των δεσμεύσεών τους.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

Η έκδοση εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρεία μέσω ενός αξιόπιστου ασφαλιστικού προγράμματος, εξασφαλίζει στην επιχείρησή σας περιθώριο για αύξηση της ρευστότητας, μεγαλύτερη ευελιξία και τραπεζική απεμπλοκή.
Επιπρόσθετα, η υποβολή εγγυητικών επιστολών αποτελεί υποχρέωση για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή παροχής υπηρεσιών από μέρους σας.

Τυποι εγγυητικων επιστολων

Συμμετοχής

Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος (ασφαλισμένος) θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής.

Ανάληψης προκαταβολών

Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και μη υλοποίησης της σύμβασης.

Φορολογικών & τελωνειακών δασμών

Καλύπτει τις αξιώσεις των Αρχών για καταβολή δασμών και φορολογικών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να βεβαιωθούν στον ασφαλισμένο.

Καλής πληρωμής

Διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Σε ανεξάρτητες από κατασκευαστικά έργα περιπτώσεις καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων του ασφαλισμένου.

Καλής εκτέλεσης

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου, πως ο ανάδοχος είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση. Προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Συντήρησης - Καλής λειτουργίας

Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη του έργου, πως ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

INSURANCE BEYOND

γιατί να επιλέξετε την Insurance Beyond;

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα Ασφαλιστικά Προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίσουμε την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών σας.

Ξεκινήστε Σήμερα, Επιλέγοντας το Σχέδιο Προστασίας της Επιχείρησής Σας.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

για να εξασφαλίσετε την οικονομική αξιοπιστία της επιχείρησής σας.